Stanovy občanského sdružení
ČESKÁ ASOCIACE ZLATOKOPŮ

Základní ustanovení
Název občanského sdružení: Česká asociace zlatokopů (zkratka ČAZ, dále jen Asociace)
Sídlo: Český geologický ústav, Klárov 3, 118 00 Praha 1

Právní postavení Asociace
Asociace je dobrovolná, nezisková organizace kolektivních a čestných členů na základě společného zájmu. Sdružuje amatérské a profesionální zájemce o geologii, historii hornictví, současné směry ve vyhledávání a v těžbě přírodního zlata a o mezinárodní soutěže a osvětové akce, zaměřené na metody prospekce a zpracování zlata a těžkých minerálů.
Asociace je právnickou osobou registrovanou MV.

Cíl činnosti Asociace
a) Posláním této organizace je zastřešovat, odborně garantovat a propagovat zájmy klubů, zabývajících se sportovní i odbornou činností spojenou s historií těžby zlata.
b) Zastupuje tyto kluby jako jejich jediný a zplnomocněný reprezentant ve Světové asociaci zlatokopů (dále jen WGA) a při mezinárodních jednáních.
c) Asociace slouží jako konzultant a hlavní garant národních i mezinárodních soutěží v rýžování zlata a dalších nerostných materiálů a zajišťuje jejich průběh v souladu se světovými pravidly.
d) Asociace přímo jedná se statutárními či pověřenými zástupci klubů, jenž je povinen informovat své členy.
e) Asociace zprostředkovává klubům informace o akcích, technikách, nových ujednáních a dostupném vybavení, a shromažďuje tuzemskou i zahraniční dokumentaci.
f) Asociace spolupracuje se Slovenskou asociáciou zlatokopov zejména při organizaci společných soutěží.

Působnost
Česká asociace zlatokopů působí na celém území České republiky.

Členství
Řádné členství v Asociace je kolektivní. Členy Asociace jsou zájmové kluby, které vznikly a vzniknou na území ČR a které chtějí jakkoli spolupracovat s WGA a se zahraničními organizacemi, sdruženými v této mezinárodní organizaci.
Členství klubu či sdružení navrhuje výbor Asociace na základě písemné žádosti, v níž jsou uvedeny : název klubu či sdružení, adresa pověřeného zástupce, jména a adresy členů, a rozhoduje o něm valná hromada.
Členství vzniká dnem přijetí za člena.
Dokladem o členství klubu v Asociaci je certifikát, vydaný Asociací do jednoho měsíce po přijetí za člena.
Zánik členství :
vystoupením člena písemným oznámením, zrušením právnické osoby,
zrušením členství na základě jednání valné hromady (např. v případě neplacení příspěvků či celkové pasivity apod.)

Práva členů a povinnosti členů
Každý člen má právo být zastupován na jednáních WGA.
Dále má právo :
navrhovat a volit členy do výboru,
na ztížnosti na činnost klubu, sdružení či Asociace, přednesené na valné hromadě
na konzultace a poradenství při přípravě akcí,
na pomoc při pořádání soutěží a na vyžádání zástupce Asociace,
na informace,
právo na předem dojednané slevy při akcích ČAZ,
Čestný člen nemá materiální závazky vůči Asociaci.
Člen má povinnost:
dodržovat stanovy,
platit členské příspěvky a příspěvky ze soutěží,
aktivně se účastnit na činnosti Asociace.
Dále má oznamovací povinnost vůči Asociace (týká se všech akcí, lokálních změn pravidel, nebezpečí spojeného s vykonáváním činnosti, výsledků soutěží s komentářem, zaslání kopií zveřejněných populárních publikací apod.).

Orgány Asociace
Valná hromada
Výbor
Revizní komise

Valná hromada Valná hromada všech pověřených zástupců jednotlivých klubů se koná minimálně jednou do roka, vždy při příležitosti konání mistrovství republiky v rýžování zlata, kdy mají právo účastnit se všichni jednotliví členové klubů, a dále vyjímečně na základě rozhodnutí výboru asociace po oznámení všem členům například na základě výzvy nejméně poloviny členů.
Valná hromada rozhoduje o :
- změně stanov
- členství
- výši zápisného a členských příspěvků, výši příspěvků ze soutěží
- složení orgánů Asociace
- schvaluje symboly
- schvaluje rozpočet, roční plán, výroční zprávu a uzávěrku hospodaření
Valná hromada je usnášeníschopná, když je přítomen nejméně jeden pověřený zástupce z každého klubu či sdružení a tři členové výboru Asociace, z toho alespoň jeden ze statutárních zástupců Asociace. Při hlasování rozhoduje dvoutřetinová většina, přičemž zástupci každého člena Asociace disponují dohromady počtem hlasů úměrným jeho členské základně.

Výbor
Je výkonným orgánem Asociace a má nejméně 5 členů.
Je svoláván předsedou nejméně 3x ročně, a to před mistrovstvím republiky a před a po MS,
a kromě toho na základě výzvy alespoň dvou členů výboru.
Členství je časově neomezené a rozhoduje o něm valná hromada na základě písemného návrhu. V případě změny předsedy klubu nastává automaticky i změna členství ve výboru.
Předseda a sekretář výboru jako statutární zástupci Asociace jsou navrhováni členy výboru a schvalováni valnou hromadou.
Výbor je usnášeníschopný, pokud jsou přítomni všichni členové nebo jejich pověření zástupci.
Výbor rozhoduje o :
- formě reprezentace na jednáních WGA
- organizátorech mistrovských a mezinárodních soutěží
- hospodaření Asociace
- předsedovi a sekretáři
Vysílá oficiální zástupce na mezinárodní akce a na důležité regionální akce, pokud o to organizátor požádá.
Koordinuje akce svých členů a vydává jejich kalendář, popř. informační bulletin.
Navrhuje symboly, plán roční činnosti, rozpočet a čestné členy Asociace.
Pověřuje členy výboru a klubů úkoly a zplnomocňuje je k výkonu funkcí.
Vydává roční zprávu o činnosti a hospodaření.

Zásady hospodaření s hmotnými prostředky
Asociace hospodaří s hmotným i nehmotným majetkem.
Zdroje majetku jsou : příspěvky, dary, výnosy majetku a činnost spojená s naplňováním cílů Asociace.
Výše členských příspěvků je schvalována valnou hromadou, nejméně však 10,- Kč za jednotlivce na rok.
Výše příspěvků ze soutěží je minimálně 20 procent rozpočtu po odečtení nákladů na vlastní soutěž, minimálně však 10 000,- Kč za mistrovskou národní soutěž a 25 000,- Kč za oficiální mezinárodní mistrovskou soutěž.
Za hospodaření podle rozpočtu odpovídá výbor Asociace, který předkládá zprávu o hospodaření valné hromadě ke schválení.
Prostředky Asociace slouží zejména k hrazení :
- poštovného spojeného s mezinárodní činností Asociace a s výměnou informací
- členských poplatků WGA
- propagačních materiálů
- nákupu tématických tiskovin
- osvětové a výukové činnosti
- inzerce
- části cestovného zástupců Asociace na mezinárodní soutěže a jednáná WGA
- autorských odměn za originální grafické a literární příspěvky do nehonorovaných publikací

Revizní komise
Revizní komise je kontrolní orgán Asociace, složený z nejméně tří zástupců klubů, kteří nejsou členy výboru. Upozorňuje výbor na nedostatky, odpovídá valné hromadě a jednou ročně předkládá zprávu o revizi.

Zánik sdružení
O zániku Asociace rozhoduje valná hromada nebo MV.

Závěrečná ustanovení
Tato Asociace vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR jako následnická organizace po zaniklé "Federaci českých a slovenských zlatokopů" na základě rozhodnutí valné hromady, konané při příležitosti 11. Mistrovství republiky v rýžování zlata v Pikovicíc.
Asociace má právo v souladu se svými cíli obracet se na státní orgány s peticemi.
Sestavila : Veronika Štědrá 13.11. - 15.12. 1994