Ivan Synek:

Pohnulo zemětřesení v Asii zeměkoulí ?

 

Dostal jsem od bývalého kolegy, který se v Astronomickém ústavu Akademie věd zabývá záležitostmi kolem rotace Země, tři grafy vynesené z údajů Rapid Service - Mezinárodní služby rotace Země ve Washingtonu D.C. Jsou to sumární agregované výsledky měření ze všech observatoří na světě, které se zabývají sledováním rotace Země a pohybů pólu.

Graf 1 : Délka dne - Lenght of day 

Co graf říká: Na vodorovné ose x je MJD - modifikované Juliánské datum - Modified Julian Date, na svislé ose y je změna délky dne v tisícinách vteřiny t.j. milisekundách - ms, šipka ukazuje na den, kdy bylo v Indickém oceánu zemětřesení, které způsobilo vlnu tsunami. Krátké vodorovné čárky nad a pod jednotlivými body zobrazují střední chybu, t.j. přesnost čili nejistotu měření. Z grafu je dále vidět, že perioda měřitelných změn rotace Země činí 14 dnů. Je způsobena slapovými jevy, které jsou důsledkem gravitačního působení vzájemné polohy těles soustavy Slunce, Země, Měsíc a jejich viditelným důsledkem je příliv a odliv moře. Amplituda těchto změn rotace je cca 1.5 ms.  Z toho je zřejmé, že vliv zemětřesení na rotaci Země je pod hranicí měřitelnosti.  

 

Graf 2 : Pohyb pólu, souřadnice x - Polar motion, x-coordinate

 

Graf 2 : Pohyb pólu, souřadnice y - Polar motion, y-coordinate

Co říkají grafy 2 a 3: Na vodorovné ose je MJD - modifikované Juliánské datum - Modified Julian Date, na svislé ose je změna polohy pólu v obloukových vteřinách, jeden dílek je jedna setina obloukové vteřiny. Jedna oblouková vteřina reprezentuje na zemském povrchu cca 30 metrů, t.j. setina obloukové vteřiny koštuje 3 dm. Šipka ukazuje na den, kdy bylo v Indickém oceánu zemětřesení, které způsobilo vlnu tsunami. Krátké vodorovné čárky nad a pod jednotlivými body zobrazují střední chybu, t.j. přesnost čili nejistotu měření, která je tedy přibližně pod úrovní tisíciny obloukové vteřiny, t.j. cca 1 cm. Směr osy x-pole směřuje od severního pólu ve směru Greenwichského poledníku, t.j. 0o zeměpisné délky, směr osy y-pole je kolmý k ose x-pole směrem na západ, t.j. 90o západní délky. Úsudek o tom, jak to pohnulo zemskou osou si udělejte sami. Mě se to jeví, že to je opět na hranici měřitelnosti, která činí cca 1 cm.

Jinak je z grafů 2 a 3 též vidno, že osa rotace Země v prostoru mění svoji polohu a to rychlostí cca 50 obloukových vteřin za rok, za století je to změna cca 1.5o. Je to způsobeno jevy, které se nazývají precese a nutace. Je to obdoba toho, když pustíte vlka nebo káču a do rotujícího tělesa trochu brnknete, osa rotujícího vlka opisuje pak krouživý pohyb. V případě Země je nazýván tento pohyb precesí, má amplitudu cca 26o a periodu 26000 let.  Jemné kudrlinky toho pohybu se nazývají nutace, mají amplitudu cca 9 obloukových vteřin a periodu cca 19 let. 

Odpověď na otázku: "Mělo zemětřesení vliv na změnu rotace Země či vychýlení osy rotace ?" zní: " Ano, mělo, ale asi tak jako když usedne moucha na most, tak se most prohne. To jest, je to pod hranicí měřitelnosti."

12.1.2005

  %