Zápis z Valné hromady Českého klubu zlatokopů, konané dne 11.5.2002 v Lečici

Přítomni: viz prezenční listina

Na schůzi ČKZ byly projednány body programu:

  1. Přehled činnosti
  2. Mistrovství ČR+SR v rýžování zlata v roce 2003
  3. Zpráva o hospodaření
  4. Placení příspěvků

1.      V roce 2001 se členové ČKZ zúčastnili Mistrovství republiky ve Zlatých Horách, tradiční soutěže v Kestřanech, Mistrovství Švýcarska,  Mistrovství Evropy v Itálii, Mistrovství světa v Austrálii a sezona byla zhodnocena v listopadu v Rohanově.

2.      K uspořádání Mistrovství republiky ČR + SR v roce 2003: V. Bláha předběžně jednal se členy České tábornické unie o možnosti budoucí spolupráce. O tom, zda se bude ČTU podílet na uspořádání mistrovství v roce 2003 bude rozhodnuto na její členské schůzi v září t.r. Vyzval členy klubu, kteří mají možnost oslovit sponzory, aby je již nyní informovali o konání akce. Jedna z možností bude předvádění ukázek a výuka rýžování (R. Brom požádal o spolupráci i další členy klubu). Bude nutno sestavit organizační výbor Mistrovství; vedení klubu požádá do konce června organizátory, kteří pracovali při pořádání uplynulých ročníků, o spolupráci tak, aby byl dostatečný časový prostor na zajištění  jednotlivých činností.

3.      A. Oupická seznámila přítomné se stavem rozpočtu za rok 2001. V současné době je na účtu ČKZ 155.000,- Kč.

4.      V souvislosti s projednáváním rozpočtu bylo diskutováno vyřazení těch členů z členské základny, kteří v posledních dvou letech neplatí  příspěvky. Valná hromada zmocňuje výbor klubu (ve smyslu platných stanov) k tomu, aby byli „neplatiči“ vyřazeni. Před vyřazením budou ještě jednou písemně informováni o možnosti dodatečného zaplacení. 

5.      Dále bylo po špatné zkušenosti se zájezdem na ME do Itálie v roce 2001 rozhodnuto (přes velký počet původně přihlášených byla skutečná účast nízká a náklady na autobusovou dopravu bylo nutno doplatit z účtu ČKZ), že se budou další předpokládané společné zájezdy (Slovensko, Francie, Švýcarsko) konat pouze v případě 35-40 zájemců a v době přihlašování si bude každý zájemce ihned platit částku na dopravu). V současné době V.Bláha zjišťuje zájem o společný zájezd na Slovensko a do Francie.

6.      I. Synek informoval o poslední možnosti připojit se k jejich skupině, která odjíždí do Skotska. 

7.      R. Brom požádal o pomoc při pořádání dětských soutěží 15.6. (Porta).

8.      Předseda klubu poděkoval I. Synkovi za vedení internetových stránek ČKZ  www.zlatokop.cz/CKZ/ . Spojení: ivan.synek@lesprojekt-sb.cz , tel/fax 0202/811789, mobil 0603/240833.

Hlasováním byly schváleny body:

9.      Členové Valné hromady souhlasí s přednesenou  zprávou o hospodaření za rok 2001.

10.  Členové Valné hromady souhlasí s konáním Mistrovství republiky (ČR+SR) v roce 2003 ve spolupráci s Českou tábornickou unií (v případě vyslovení jejich souhlasu o spolupráci) ve druhé polovině června 2003.

Praha,  14.5.2002

Zapsala: H.Horáčková