Zápis z valné hromady ČKZ, konané dne 14. 5. 2005 v Čepicích.

 

 1. Přivítání  účastníků – schválení programu valné hromady.

 2. Přestávka v jednání – 30 minut.

 3. Dle prezenční listiny se účastní 46 členů klubu.

 4. Odsouhlasení zapisovatele / M.Baštová / a volební komise /Zíma, Pertl/

 5. Zpráva o hospodaření klubu – Alena Oupická náhle onemocněla – omluvena, na účtu je 85 200.- Kč a v pokladně 17 051.- Kč

 6. Omluva předsedy klubu.

 7. Zpráva revizní komise - Radim Brom přednesl zjištěné nedostatky a návrh revizní komise na odstranění nedostatků - vedení klubu zlepší svoji činnost, aby byly nedostatky odstraněny.

 8. Činnost klubu v r. 2004 – Účast na MS, Kestřany, drobné akce pořádané členy, účast členů na zahraničních akcích.

 9. Plány na další období – v r. 2005 účast členů klubu na MS, ME a MR a výjezdy na regionální mistrovství a akce - reportáže předávejte Synkovi. V r. 2007 na nás vychází pořádání MR. Výbor navrhuje louku v Novém Kníně /u výjezdu do Malé Hraštice/. Hlavním důvodem je dohoda s městem. Členové klubu jsou žádáni o návrh jiné lokality, pokud se jim tato nelíbí. Styl akce je uvažován komorní, s návratem k ohni a pod. Návrh na jinou lokalitu předejte vedení klubu do podzimního Rohanova.

 10. Volby nového výboru klubu - odstupující členové výboru: Jana Karenová, Alena Oupická a Jiří Pertl. Návrh na nové členy-Katka Brandová, Dáša Chloubová a Ivan Synek. Zbývající členové vedení klubu kandidují na další volební období. Volí se na dobu 3 let-vedení klubu a revizní komise. Diskuse k návrhům a přestávka.

 11. Volby nového výboru.

 12. Diskuse k činnosti klubu

Poděkování za činnost – Ivan Synek za vzorné vedení webu, Janě Karenové, Aleně Oupické, Evě Riedlové

K dispozici jsou stále klubová trička /Medek - 737 676 480/

Rekonstrukce naučných stezek v okolí Nového Knína – v červnu /Medek a Bláha/

Placení příspěvků – zlepšit  - patří k základní povinnosti člena – účet ČKZ u České spořitelny v Mostecké ul., Praha 1, 110 00, číslo 1934377359/0800, jako variabilní symbol uvádějte číslo členského průkazu.

Návrh Honzy Bašty-financovat akce mimořádným zvýšením členských příspěvků.

Návrh Radima Broma na zpracování Organizačního řádu klubu do příští valné hromady.

Finance klubu - příspěvky Bláha, Vokoun, Brom

Pochvala Plzeňské sekci za pořádání Otevírání claimů.

Návrhy na pořádání otevírání claimů v r. 2006  -  Libor Krejcar - Kutná Hora, r. 2007  -  Vláďa Vokoun - Hradecko, Návrhy byly přítomnými odsouhlaseny.

Bláža předal nuget Karolínce Brandové.

Úprava stanov týkající se placení příspěvků a výše příspěvků /návrh Bašta/

Návrh úpravy stanov: Článek V, bod 3 - Nové znění – Člen je povinen platit minimální roční členské příspěvky ve výši 100,-Kč, 150,-Kč manželé nebo rodič + nezaopatřené dítě, 200.-Kč, rodina + nezaopatřené děti a to do 30. 6. každého roku.

 

Hlasování:        

Úprava stanov: pro 46, proti   0, zdržel se   0, schváleno s tím, že před nahlášením změny MV prověří vedení klubu, zda je možno použít formulaci minimální ve vazbě na členský příspěvek

hospodaření klubu za r. 2004 a revizní zpráva: pro   44, proti   0, zdržel se   2

vypracování organizačního řádu: pro   40, proti   5,  zdržel se   1

 

13. Výsledky voleb nového výboru a revizní komise:

Zvoleni: Brandová, Brom, Hrala, Chloubová, Medek, Synek, Vokoun, Petřina

Kompletní výsledky jsou k nahlédnutí u vedení klubu.

 

14.ČAZ

Golden Times mají nové webové stránky, budou i tištěné, pište příspěvky, překlad do Aj je zajištěn.

Možnost pořádání ME 2007 v České republice

Hospodaření a finance.

Muzeum Nový Knín bude obohaceno o zapůjčené vzorky Vládi Reichla.

Fotoarchiv zajímavých nálezů.

 

15. Výsledky soutěže družstev

      1.Dunovský a spol.

      2.Libor a spol.

      3.Bašta a spol.

     zvláštní speciální cena veteráni: Chlouba, Hubáček, Bláha, Šlechta, Synek

 

Zapsala: Marie Baštová