ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČESKÉHO KLUBU ZLATOKOPŮ, KONANÉ DNE

22. 4. 2006 V MALEŠOVĚ.

 

 

  1. Zahájení-přivítání účastníků, zhodnocení celodenního programu.
  2. Přítomno 33 členů klubu-protože tento počet není dostačující pro usnášeníschopnost, vstoupil v platnost čl. VII, bod 4, odst. f .Po uplynutí 30 minut byl schválen následující program valné hromady:

        Zpráva o činnosti v r. 2005

        Hospodaření klubu

        Zpráva revizní komise

        Činnost v r. 2006

        Otvírání claimů 2007

        MR 2007

        Diskuse

        Usnesení

        Závěr

 

  1. Zpráva o činnosti klubu v r. 2005

 

a.kontrola zápisu z Čepice

b.v muzeu Nový Knín byla instalována ukázková sbírka rýžovaného zlata

   z českých lokalit-zapůjčil V. Reichl

c.členové klubu vyjížděli do světa na různé akce-MS Jižní Afrika,

    ME Španělsko, MR Zlaté Hory, národní mistrovství.Na úrovni národních

    mistrovství získali členové klubu několika výrazných úspěchů

    /zejména Bašta a spol/

    Klub se podílel na organizování rýžování v Kestřanech , členové klubu

    organizovali několik regionálních akcí /Zimní rýžování na Klínci, Když

    konečně přituhlo, Pikovická laguna/.Tyto akce slouží k popularizaci klubu na

    veřejnosti, ukazují, zejména mládeži, zajímavý způsob využití volného

    času a veřejnost seznamují s historií regionu.

d.zástupci klubu se účastnili křtu knihy „Zlato ,zlato, zlato“

e.před koncem roku proběhlo tradiční setkání na Rohanově

f.vedení klubu se podílelo na řešení situace okolo naučné stezky na Mokrsku

 

 

  1. Hospodaření klubu v r. 2005

 

Přečtena zpráva o hospodaření klubu /Dáša Chloubová  omluvena/

Daňové přiznání odevzdáno/ kopie budou předány revizní komisi/, stav na

účtu-cca 91 000,-, zásoby pánví.Pokles financí se zastavil.

 

 

  1. Zpráva revizní komise

 

Hospodaření klubu bez připomínek, část peněz uložena v pánvích /cca30ks/

Revizní komise si vyžádala kopie daňového přiznání za rok 2005.

 

 

  1. Činnost klubu v roce 2006

 

a.úspěšně proběhly zimní akce /6-8. 1 a 20-22.1/, při jedné dokonce mrzlo.

b.MV oznámena změna stanov/pozdě, ale podařilo se/

c.Nový Knín-probíhají jednání o MR 2007, v červenci –22- je ve městě oslava

   820. let trvání-potřebujeme min. 2 dobrovolníky na předvádění rýžování

   kontakt Medek 737 676 480.

d.zrušíme účet u České spořitelny-důvodem jsou vysoké poplatky.

e.probíhá příprava MR 2007 Nový Knín

f.klub se bude podílet na realizaci Dětského dne v Kestřanech-týden před

  klasickou akcí.

Mimo program—komická vložka—Standa Fara zapomněl, že napapaný Tadeáš Hrala se nemá vyhazovat do vzduchu-viz foto.

g.MS 2006 Finsko-probrány trasy, účast asi nebude valná.

 

 

  1. Valná hromada 2007

 

Pořádání zajišťuje Vláďa Vokoun na Hradecku.

Termín a podmínky budou upřesněny a sděleny členům.Klub zajistí ceny pro

děti.

 

 

  1. Mezinárodní mistrovství ČR a SR v rýžování zlata Nový Knín 2007

 

Bude pořádáno ČKZ, Novým Knínem a Chotilskem ve dnech 22-24. 6. 2007

na louce u výjezdu z Knína do Malé Hraštice.

Nebude pompézní a nemá za cíl atrakcemi překonat předchozí.Budeme klást důraz na organizaci a spokojenost závodníků i návštěvníků.

Valné hromadě byl předložen návrh výboru na obsazení Organizačního výboru mistrovství, jedná se pouze o členy ČKZ,výbor bude doplněn o zástupce dalších organizátorů.

-ředitel soutěže…………………Zdeněk Medek

-hospodář……………………….Dáša Chloubová

-povolení, souhlasy…………….Vladimír Bláha

-hlavní rozhodčí…………………Jiří Dunovský

-mluvčí……………………………Ivan Synek

-komentátor………………………Libor Krejcar + 1

-prezence…………………………Katka Brandová

-zdravotnické zajištění………….

-výstavba areálu…………………Radim Brom*

-provoz areálu……………………Vláďa Vokoun*

-kultura……………………………

Předpokládáme spolupráci s osvědčenými partnery/TOI -TOI, Fam/

Vedení klubu spoléhá při výstavbě a likvidaci areálu opět na brigádníky z řad členů, předpokládáme jarní brigádu.

Pro zajištění výstavby a provozu závodiště je třeba zajistit mnoho různých drobností.Pokuste se proto o zajištění sponzorských příspěvků ve formě materiálu, peněz nebo služby.Rovněž jsou vítány osobní dary a zápůjčky

mechanizace a nářadí.

Návrh loga zajišťuje p. Zimmerman-vybírat bude výbor klubu. Financování

mistrovství budou zajišťovat pořádající subjekty dle svých možností společně,

předpokladem je hospodaření bez ztráty.

 

  1. Diskuse

 

Klub českých zlatokopů děkuje: Veronice Štědré

                                                    za práci ve WGA a za reprezentaci ČR a ČKZ

                                                    ve světové asociaci

                                                    Ivanu Synkovi

                                                    za vedení webových stránek klubu

                                                    firmě Rafina - Vladimíru Reichlovi

                                                    za sponzorování hlavní ceny Kestřany 2005

                                                    Liborovi Krejcarovi

                                                    za zorganizování akce Malešov 2006-04-27

 

Karel děkuje klubu /a Jirkovi/ za akci „Vdáváme Vědmu“

 

Klub získal darem 3 výtisky knihy „Zlato, zlato,zlato“

Bláža, pracovně nasazen v Krušných horách zdraví valnou hromadu a telefonicky přijímá funkci v organizačním výboru MR a posléze gratulace.

Stále máme k dispozici klubová trika.

 

 

  1. Závěr

 

Usnesení:

Valná hromada souhlasí s přednesenou pokladní zprávou, zprávu revizní komise bere na vědomí, souhlasí s místem konání valné hromady v r. 2007,

Souhlasí se složením organizačního výboru MR ČR a SR 2007-jednomyslně.

 

Vedení klubu děkuje všem za účast a za zaplacení příspěvků.

Putovní pořadatelství valné hromady předáno Velbloudovi.

 

Výsledky soutěže:  vítězem v konkurenci 5 týmů se stal tým Rafťáků , kapitán Jiří Dunovský

 

 

zapsala: Baštová, 22. 4. 2006