Zápis z valné hromady konané 22.11.2008 v Rohanově.

 

 

17:30 Zahájení, přivítání,

Schválení programu

Rekapitulace činnosti za rok 2008

Poděkování pracujícím členům klubu a Františkovi Hralovi, odcházejícímu z funkce ve výboru.

 

 

Po půl hodině od zahájení 18:00 je valná hromada uznána usnášeníschopnou ve smyslu stanov. Přítomno 27 členů klubu s hlasovacím právem.

 

 

Proběhly doplňovací volby do výboru a revizní komise moderované Ivanem Synkem.

 

Hlasování o způsobu volby. Pro volbu aklamací 27 hlasů, pro volbu tajnou 0 hlasů

 

Hlasování o volební komisi ve složení Jan Kavalír, Dáša Kapková. 27 hlasů pro, 0 proti.

 

Do výboru byl navržen kandidát Tomáš Hejzlar. Zvolen 26 hlasy, 0 proti, 1 se zdržel.

Do revizní komise navržena kandidátka Eva Koláčková. Zvolena 26 hlasy, 0 proti 1 se zdržel.

 

 

Diskuze na téma kategorie tradičních pánví na Mistrovství světa. Příspěvek V. Bláhy, diskuze bez jednoznačného závěru.

 

Návrh na zúčastnění při pořadatelství akce se soutěží v rýžování zlata v Lečici v roce 2009. V. Bláha + jeden člen klubu zmocněni k jednání o podmínkách spolupořadatelství s Českou tábornickou unií.

 

Usnesení o vytvoření vyjednávacího teamu pro otázky kulturního programu při soutěžích v Kestřanech. Vedoucí vyjednávacího teamu V. Bláha.

 

Ukončení oficiální části valné hromady.

 

Následuje volná konstruktivní diskuze

 

Zapsal Jan Bašta