Valná hromada ČKZ Rohanov 3.11.2012
Zápis
 

Usnášeníschopná, zahájena v 18:05

1) Shrnutí činnosti ČKZ
- 2 zimní akce
- Otevírání Studánek
- Kestřany – změna od příštího roku-doprovodný program bude omezen, ale logistika bude i nadále zajištěna
- Mistrovství v Novém Kníně
- Pikovice (MS z rýžování z řeky)
- Rýžování Rudolfov

2) K MR v Novém Kníně
- poděkování předsedy ČKZ všem, kteří se jakýmkoliv způsobem spolupodíleli na organizaci mistrovství
- nulová finanční bilance
- dobrá zkušenost se soutěžními tlačítky
- info o dobrých výsledcích a referencích

3)Zpráva z jednání Výboru: Od začátku roku 2013 dojde k výměně na postu předsedy klubu. Jan Bašta rezignuje, ale zůstane i nadále členem výboru, novým předsedou se stane Bohouš Toms.

4) Další mistrovství by ČKZ měl pořádat po 4 letech v roce 2016, ale z komunikace s Moravským klubem a z letošní zkušenosti vyplynul návrh pořádat mistrovství již dříve a to v roce 2014.

Hlasování 18:35: Souhlasí ANO 12, Nesouhlasí 0, Zdrželi se 0

Bylo navrženo, že by bylo dobré, aby plán na konání příštího MR byl vypracován v rozumném časovém předstihu (výběr termínu, ustanovení pracovní skupiny, prvotní plán na zajištění, atp.)

6) Zdeněk Medek vyjádřil úmysl vystoupit z ČKZ. Výbor valné hromadě navrhuje s ohledem na Zdeňkovy zásluhy, jmenovat ho čestným členem a tím Zdeňkovi poděkovat a ocenit práci, kterou pro ČKZ odvedl.

Hlasování 18:45: Souhlasí ANO 12, Nesouhlasí 0, Zdrželi se 0

7) K dotazu na plynulost zásobování distribučního místa pro prodej rýžovacích pánví v ČGS vysvětlil Bláža, že komplikace vznikly jednorázovým problémem v komunikaci díky jeho nepřítomnosti v ČR.

Během rokování padl návrh, že do budoucna by bylo dobré uvažovat o možnosti zřízení e-shopu na prodej pánví za předem domluvenou částku (????100-150 Kč????) za 1 pánev.

8) Bláža uvedl, že MR dopadlo výborně a ze všech stran bylo kvitováno velice dobře a věří, že další MR dostane nový ráz a přeje si, aby se při organizování akcí pokud možno nesměšovaly technické a osobní záležitosti.

9) Bohouš Toms přednesl návrh na prověření možnosti spolu-financování zlatokopeckých akcí z rozpočtu nejen obcí, ale i grantů. Příkladem mohou být třeba Kestřany, kde Krajský úřad Jihočeského Kraje nabídl možnost zorganizovat v dubnu 2014 výstavu fotek z rýžování v Kestřanech, aby byla akce lépe představena veřejnosti. Za tímto účelem by bylo dobré, aby členové výhledově poskytli své fotky (například 10 nejlepších) z akcí (jméno, komu fotky zasílat, bude včas oznámeno až dle domluvy).

Bláža v této souvislosti zmínil návrh na realizaci přednášky o rýžování pro seniory a následně možnost v rámci akce Kestřany si rýžování vyzkoušet.

10) Na vznesený dotaz bylo vysvětleno, že soutěžní tlačítka jsou klubová.

11) Byla objasněna situace kolem změny předsedy ČKZ. Jan Bašta uvedl, že po MR v Novém Kníně pocítil ztrátu nadšení a elánu a v průběhu dalších jednání vykrystalizovala dohoda, že se předsednictví od nového roku ujme Bohouš Toms.

12) Bohouš Toms uvedl, že by bylo dobře, kdyby se úhrada členských příspěvků prováděla bankovním převodem na účet ČKZ 43-9985230257/0100.

Konec valné hromady 19:17