Předpis je předpis, vůl zůstane volem, zákon je zákon a život jde kolem…. D. Landa

 

Doporučení jak rýžovat a pokud možno nenarazit

 

S kontrolními orgány jednejte vždy slušně, vstřícně, ale pokud je to jenom trochu možné, stůjte na svém (záleží to hlavně na tom, co jste na lokalitě vyváděli).

Přistoupit na drobné finanční vyrovnání za přestupek není ostuda.

Fotografujte před a po. Rovněž fotografie např. způsobu těžby dřeva v okolí mohou být užitečné. Možná i jiné skutečnosti, které ukazují na to, jaký je orgán dobrý hospodář. I on má své povinnosti.

 

Co říká Lesní zákon 289/1995 Sb. v platném znění.

- § 13 odst. 4 se týká geologického průzkumu. Naše činnost není geologický průzkum (ověřeno).

- § 20 Zákaz některých činností v lesích

citace zákona:

(1) V lesích je zakázáno

a) rušit klid a ticho,

b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,

c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,

d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat,

e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,

f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,

g) jezdit a stát s motorovými vozidly,

h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,

i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,

j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,

k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,

l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo,

n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,

o) znečišťovat les odpady a odpadky.

(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

(3) Zákazy uvedené v odstavcích 1 a 2 se nevztahují na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese; zákazy uvedené v odstavci 1 písm. l) až o) se vztahují i na vlastníka lesa, nájemce lesa nebo toho, kdo užívá les z jiného právního důvodu.

(4) Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 1 písm. a) až k). Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů.

(5) Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Ustanovení odstavce 1 písm. g) a j) a odstavce 4 nejsou dotčena.

(6) Zákaz jezdit a stát v lese s motorovými vozidly neplatí pro zaměstnance orgánu státní správy lesů v obvodu jejich působnosti při výkonu činnosti podle tohoto zákona a pro osoby, které vykonávají činnosti povolené zvláštními předpisy.16)

(7) Zákazy uvedené v odstavci 1 pod písmeny a), h) a j) a se souhlasem vlastníka lesa také pod písmeny b) a g) se nevztahují na výkon práva myslivosti podle zvláštních předpisů.6)

komentář:

- odst. 1 pís. b. neprovádíme, jedná se o vodoteč, uvádět do původního stavu

- pís. m. nenarušujeme

- odst. 2 oheň samozřejmě nerozděláváme ani neudržujeme, pouze u něj sedíme, důkazy o opaku - důkazní břemeno je na orgánu

- odst. 5 čili neorganizované

 

- § 53 Přestupky

citace zákona:

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese

a) ruší klid a ticho,

b) hrabe stelivo,

c) vyzvedává semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,

d) bez povolení sbírá semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,

e) sbírá lesní plody způsobem poškozujícím les,

f) táboří mimo vyhrazená místa,

g) bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem,

h) vstoupí do oplocených nebo zákazem vstupu označených míst,

i) vstoupí do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,

j) jezdí mimo cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, na lyžích a na saních,

k) pase nebo prohání dobytek nebo umožňuje výběh hospodářským zvířatům do lesních porostů,

l) naruší půdní kryt nebo vodní režim nepovolenou těžbou hlíny, písku nebo kamene,

m) bez povolení, popřípadě bez ohlášení provádí terénní úpravy nebo jiné stavby (například chodníky, oplocení), pokud nejde o přestupek podle zvláštních předpisů,24)

n) těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin,

o) do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělává nebo udržuje otevřené ohně nebo odhazuje hořící nebo doutnající předměty,

p) koná bez oznámení orgánu státní správy lesů organizované nebo hromadné sportovní akce,

r) odhazuje odpady nebo odpadky,

s) kouří.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k) může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 5000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) až s) může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 15000 Kč.

(3) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a o jejich projednávání obecné předpisy.24)

komentář:

- pís. l. netěžíme, těžit lze pouze ložisko

- pís. f. táboří - co to je? Podle mne, pokud nemám oheň a postavený stan, tak se nejedná o táboření. Je v okolí vyhrazené místo na táboření? Dotaz na orgán. A proč není?

 

Zákon o vodách 254/2001 Sb. v platném znění

- § 6 bod 2+3 šetřit břehy, uvádět do původního stavu

- § 14. odst. 1 pís. b. těžbu písku či jiného říčního materiálu neprovádíme

- § 17 odst. 1, pís. c. těžbu nerostů neprovádíme

- § 44 odst. 1.

Citace zákona: Koryta vodních toků

(1) Protéká-li vodní tok po pozemku, který je evidován v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je korytem vodního toku tento pozemek. Protéká-li vodní tok po pozemku, který není evidován v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je korytem vodního toku část pozemku zahrnující dno a břehy koryta až po břehovou čáru určenou hladinou vody, která zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž se vylévá do přilehlého území.

(2) V pochybnostech o hranici koryta vodního toku rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad.

komentář:

přečtěte si, velmi přesně určuje, co je to koryto a tím pádem co je břeh.

- § 46 odst. 1 podle báň. zákona netěžíme

- § 116-125 pokuty

 

Zákon o ochraně přírody 114/1992 Sb. v platném znění

- § 51 - obecně závazný předpis/vyhláška/ není a nebude

- V návazné vyhlášce č. 395/1992 Sb. ve znění 30/2008 Sb. není pro nás nic.

- Pozor na pomalu se pohybující chráněné živočichy ve vodě.

 

Horní zákon 296/1988 Sb. v platném znění

- § 1 - týká se pouze ložisek, což není (až na vyjímky) náš případ.

- § 2 pís. d - neobsahují v dobyvatelném množství (ložisko)

- § 3 - musí být ložisko

 

Zákon o geologických pracích 62/1988 Sb. v platném znění

- § 2 přečíst odst. 1 pís. b, odst. 4 pís. a, a odst. 6 a držet se odstavce 6.

 

Doporučuji stránku www.env.cz, kde se dají všechny tyto zákony najít. Prostudujte je a pokud možno vozte s sebou. Uděláte orgánu radost. On má svůj výklad, my zase svůj.

Způsobená škoda je většinou minimální a společenská nebezpečnost zanedbatelná.

Pokud Vás bude na akci více, dle situace se rozhodněte, zda bude jeden tvrdit, že to bere na sebe a nebo, že jste se tam náhodou sešli a každý bude s orgánem jednat samostatně (zápis, dokazování).

Doporučuji dle výše uvedeného formulovat veřejně přístupné pozvánky na akce.

Hlavě slušně a pamatujte: Kdo se nasere, prohrál a dělá chyby.

Tento výklad je čistě amatérský a vychází z toho, že co není zakázáno, je povoleno.

Při psaní zápisu se v ž d y vyjádřete k jeho obsahu (na ten samý papír) a vyžádejte si kopii. Pokud se nevyjádříte a nenapíšete svoje připomínky, je to bráno jako souhlas se zápisem orgánu. Orgán je povinen vám kopii dát. Váš foťák mívá i video a tím pádem i zvuk!!. Samozřejmostí je foto orgánu nejlépe s případnou škodou a totožnost orgánu.

Pro uplatnění na jiná, než normální území (rezervace, národní parky a pod.) je nutno si prostudovat příslušné

odstavce zákonů a vyhlášek.

 

Zdeněk a spol. 737 676 480