Český klub zlatokopů

Geologická 6, 152 00 Praha 5 - Barrandov

www.zlatokop.cz/CKZ/

 

Český klub zlatokopů je dobrovolné nezávislé sdružení zájemců o výskyty zlata, historii těžby, způsoby jeho prospekce a sportovního rýžování.

Klub je kolektivním členem České asociace zlatokopů (ČAZ), která zastupuje jeho zájmy ve světové asociaci zlatokopů (World Goldpanning Association).

Členem Klubu mohou být fyzické osoby starší 6 let a právnické osoby, které souhlasí se
stanovami a cíly Klubu.

O přijetí za člena Klubu rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor Klubu.

Členství vzniká dnem zaplaceni zápisného ve výši 30,- Kč poštovní poukázkou na účet Klubu.

Člen je povinen platit minimální roční členské příspěvky ve výši: dospělí 150.-Kč, děti do 15 let 75.- Kč a to do 30. 6. každého roku.

Číslo účtu ČKZ:  43-9985230257/0100 (pozor je potřeba zadávat včetně předčíslí). Členské a sponzorské příspěvky nyní posílejte již na tento nový účet u Komerční banky, jako variabilní symbol uvádějte svoje členské číslo, do zprávy pro příjemce celé jméno.

Český klub zlatokopů v součinnosti s Českou asociací zlatokopů, s Klubem Moravsko-slezských zlatokopů a Slovenskou asociací zlatokopů, která sdružuje kluby zlatokopů na Slovensku pořádá mistrovství ČR a SR v rýžování zlata a řadu dalších soutěží a akcí. Členové klubu se zúčastňují mezinárodních soutěží včetně mistrovství Evropy a mistrovství světa a řada členů klubu získala titul Mistr světa a Mistr Evropy.

Informace o činnosti klubu, kalendář akcí, stanovy a další klubové informace jsou přístupné na webu www.zlatokop.cz/CKZ/

Přihlášku zaslat na adresu: Štěpánka Dunovská, e-mail: sdunovska@volny.cz

           

 

Přihláška za člena Českého klubu zlatokopů

Jméno ........................................................................ Datum narození .............................................

Adresa .............................................................................................................................................

e-mail ................................................................. Poštu přednostně posílat:   e-mailem     poštou  *)

Telefon .................................................................. Fax ...................................................................

V ......................................... dne ................................... Podpis .....................................................

*) nehodící se škrtněte